nieuwsbrief
november 2021
Waardeoverdracht weer mogelijk
Al een aantal jaren zijn waardeoverdrachten niet mogelijk door de onderdekking van het fonds. Een waardeoverdracht is het overbrengen van kapitaal en verplichtingen van een fonds naar een ander fonds. Mensen die bij verschillende fondsen rechten hebben opgebouwd, wensen vaak om alle pensioenrechten bij één fonds onder te brengen. Het is een recht, doch de overdracht moet financieel neutraal gebeuren en daarvoor is onderdekking een blokkade.

In november is de beleidsdekkingsgraad boven de 100% gekomen en daarmee vervalt de blokkade. Afhandeling van de wachtrij, zowel inkomend als uitgaand, is direct opgestart. Deelnemers die waardeoverdracht reeds hebben aangevraagd, ontvangen bericht zodra hun casus in behandeling komt. De aanvraag wordt ingediend bij het nieuwe fonds. Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met het pensioenbureau.

Hebt u een verzoek ingediend? Dan vragen wij nog even geduld, u ontvangt z.s.m. bericht.
Wilt u een nieuwe aanvraag indienen? Dat regelt u eenvoudig via Mijn Pensioencijfers op onze website.
UPO prognoses lager
Indien u het UPO van afgelopen jaar vergelijkt met dat van vorig jaar, zult u een daling van de prognoses zien. De Nederlandse Bank (DNB) dicteert de scenario’s met daarin rendementsverwachtingen. DNB is nu iets terughoudender voor de langere termijn. Met als gevolg een daling van de prognoses. Het is slechts modellenwiskunde en uw pensioenkapitaal verandert niet.
Vragen uit de deelnemersbijeenkomst
In mei dit jaar organiseerden wij een deelnemersbijeenkomst, wederom digitaal. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u bekijken op onze website. Tijdens de bijeenkomst werden vele vragen gesteld, te veel om direct allemaal te beantwoorden. Alle vragen én antwoorden zijn terug te vinden op onze website.
Informatie vinden
Geregeld ontvangen wij vragen over zaken die uitgebreid op de website worden toegelicht. Wilt u meer weten over bijstorten of over uw pensioenkeuzes? U vindt het op onze website: Hebt u andere vragen? Dan kunt u het pensioenbureau per e-mail bereiken. Indien gewenst kunt u via het pensioenbureau een afspraak inplannen met een bestuurslid.
Verkiezingen
Er zijn een tweetal functies die voor verkiezing openstaan:
  • bestuurder namens de gepensioneerden
    Deze functie wordt nu ingevuld door Wim Heukels, die zich niet herkiesbaar stelt. De functie komt open per 1 juli 2022. Er zijn twee kandidaten, Cees Jansen en Bernard Helders. De verkiezing loopt tot 10 december.

  • lid van het verantwoordingsorgaan namens de werknemers
    Deze functie wordt nu ingevuld door Monique van Berkel die zich herkiesbaar stelt. De functie komt open per 1 januari 2022. Tot 19 november konden andere kandidaten zich aanmelden. Er zijn twee kandidaten, Monique van Berkel en Calvin van Dinther. De verkiezing start binnenkort.
Raad van Toezicht
De omvang van het fonds vereist de instelling van een Raad van Toezicht. Grens daarvoor is een belegd vermogen van 1 miljard. Die grens passeerden we dit jaar. Uitzonderingen zijn niet toegestaan. Een selectiecommissie is samengesteld uit bestuur en verantwoordingsorgaan om kandidaten te werven. Bedoeling is een drietal externe deskundigen te zoeken.

Tot op heden werd het toezicht uitgevoerd door een visitatiecommissie, eenmaal per jaar. Deze commissie vervalt en de Raad van Toezicht is dus een meer permanent toezicht.
Beheervergoeding premieregeling bij NNIP Mijn Pensioen
De kosten die met het beleggen van pensioenkapitaal zijn gemoeid, worden sinds juni anders berekend en weergegeven. De gelden van voorgesorteerde lifecycles werden tot juni 2021 belegd in NNIP beleggingsfondsen. Alle lopende kosten, inclusief beheerkosten, werden ten laste van de koers gebracht.

Op basis van een langetermijnstudie is besloten om in de lifecycles te gaan investeren in andere fondsen. Voor deze andere fondsen wordt, naast de lopende kosten (inclusief beheerkosten) die in de koers worden verwerkt, een afzonderlijke beheervergoeding door NNIP in rekening gebracht.

Hierdoor kunnen de totale kosten iets gewijzigd zijn ten opzichte van de vroegere situatie. Het betreft maximaal enkele basispunten (een basispunt is 0,01%), zowel omhoog als omlaag. In de beoordeling en selectie is dit meegenomen. In de langetermijnstudie is dit de keuze die op de lange termijn het beste presteert, in acht genomen alle kosten en kortingen.

De tarieven zijn ingewikkeld en niet openbaar. Maar als belanghebbende kunt u alle informatie krijgen. Als u een mail stuurt naar het pensioenbureau neemt een lid van de beleggingscommissie met u contact op om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.
Ook belangrijk: 
Hoeveel ontvangt u?
Wat is er geregeld?
Pensioenreglement
Afmelden nieuwsbrief

Disclaimer
Privacyverklaring
Vragen of opmerkingen? 
Stuur ons een e-mail,
dan neemt het bestuur
contact met u op. 

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile