Nieuwsbrief
juli 2022
Verkiezing, helaas
Het plotselinge overlijden van Wouter Hendrickx als gevolg van een ongeval trof ons pijnlijk. Naast een goede maat was hij enthousiast lid van het Verantwoordingsorgaan van ons fonds.

De plaats namens de gepensioneerden is daarom vacant geworden en zal middels verkiezingen worden ingevuld. Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld: Peter Duiven, René Gillijns, Theo de Hair en Hans van Giersbergen. De verkiezing is gestart en na 15 juli is de uitslag bekend.
Deelnemersbijeenkomst
Op 25 mei vond de deelnemerbijeenkomst weer digitaal plaats. Er waren 131 bezoekers die de sessie bijwoonden.

De opname van de bijeenkomst wordt op de website geplaatst zodat de niet-aanwezigen deze kunnen nazien. Er wordt aan een Engelse vertaalservice gewerkt. Ook de vragen die door de kijkers/toehoorders zijn gesteld en de reactie daarop zullen op de website verschijnen.
Bedrag ineens
Waarschijnlijk wordt het mogelijk om op het moment van pensioneren (AOW-datum) uit uw opgebouwde pensioenrechten en kapitalen een bedrag ineens tot 10% van het vermogen op te nemen. Uiteraard verlaagt dat uw pensioenrechten.

Als ingangsdatum was 1 januari 2023 aangekondigd, doch er is vertraging in het parlement. Denkt u gebruikt te gaan maken van het 'bedrag ineens', dan raden wij u aan fiscaal advies te zoeken. Het bedrag wordt gewoon middels inkomstenbelasting belast, boven op uw jaarlijkse inkomen, met een mogelijkheid van uitstel tot het volgende jaar. Maar ook sociale lasten en mogelijke toeslagen en uitkeringen worden beïnvloed, er is geen uitzondering van kracht. Maak een goede berekening om onaangename verrassingen te voorkomen. Ons fonds geeft geen service voor individuele fiscale berekeningen.

Zodra bekend is wanneer de regeling van kracht wordt volgt informatie voor betrokkenen met meer details en de procedure.
Diensten AZL
De dienstverlening van AZL is de laatste tijd minder dan we gewend zijn. AZL kampt met personeelstekorten. Daarnaast is er een stroom van waardeoverdrachten op gang gekomen. Al 4 jaar waren die niet mogelijk omdat het fonds in onderdekking was. Nu ons fonds uit die fase is, evenals veel andere fondsen, is er een inhaaloperatie gestart van diegenen die dat hebben aangevraagd (ruim 500 gevallen).

Waardeoverdracht wordt vaak gedaan bij wisseling van werkgever. De pensioenrechten komen dan allemaal in 1 fonds in plaats van meerdere plukjes. Het proces is echter nogal bewerkelijk omdat meerdere fondsen moeten afstemmen.

Er wordt hard gewerkt aan verbetering van de dienstverlening. Enig begrip en wat geduld van uw zijde wordt op prijs gesteld.
Variabel pensioen
Bij variabel pensioen wordt elk jaar het pensioen verhoogd of verlaagd met het rendement en de overlevingscijfers. Over 2021 is er een verhoging van 7.07%. Betrokkenen hebben voor 25 juni een opgave van de nieuwe uitkeringen ontvangen. Met dit resultaat en dat van de afgelopen jaren bevinden we ons op de top van de optimistische voorspellingen. Het ziet er naar uit dat in 2022 een flinke negatieve correctie zal plaatsvinden. Maar de wereld is erg turbulent tegenwoordig.
Beleggingsresultaten premieregeling
Wie op zijn kapitaalrekening bij 'Mijn Pensioen' (NNIP) de ontwikkelingen in het eerste halfjaar heeft gevolgd, is niet blij geworden. Belangrijk is te weten dat de lifecycles zijn afgestemd op langere termijn. De afgelopen 4 jaar hebben een aantal externe factoren erg in het voordeel gespeeld en dat is dit eerste halfjaar omgekeerd. Te weten:
  • De kapitalen zijn ingedekt tegen rentedaling. Bij stijgende (lange) rente kost dit geld en daalt het kapitaal. Dit wordt gecompenseerd doordat bij stijgende rente meer pensioen per euro wordt verkregen. De renteafdekking is voor jongeren laag doch loopt voor pensionering hard op.
  • Er wordt bij beleggingen in vreemde valuta ingedekt tegen valutaschommelingen. Het pensioen is uiteraard in euro’s. Belangrijkste valuta is natuurlijk de dollar. Deze is sinds 1 januari ruim 8% gestegen t.o.v. de euro. Het beleggingsresultaat is dus slechter dan de benchmarks die niet uitgaan van valutadekking. Dit speelt vooral voor jongere deelnemers daar zij veel in zakelijke waarden beleggen. Voorspellingen over valuta zijn niet te geven, het beleid van de centrale banken is te wispelturig.
Pensioen is iets voor wat langere termijn. Het beleggingsbeleid is dan ook strategisch, niet tactisch.
Vragen aan bestuur
Voor meer gedetailleerde vragen is het bestuur van het fonds beschikbaar op de dagen van bestuursvergaderingen, vanaf 16.00 uur. De eerstvolgende vergadering is 23 september. U kunt fysiek of via een Teams-sessie spreken met bestuursleden. Een mail aan bestuursondersteuning (bestuursondersteuning@pfcapgemini.nl), liefst met onderwerp van de vraag, maakt dat wij dat inplannen.
Ook belangrijk: 
Hoeveel ontvangt u?
Wat is er geregeld?
Pensioenreglement
Afmelden nieuwsbrief

Disclaimer
Privacyverklaring
Vragen of opmerkingen? 
Stuur ons een e-mail,
dan neemt het bestuur
contact met u op. 

Deze nieuwsbrief is verzonden aan
mobile